Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ความเป็นมาโครงการ
แนวคิดและวัตถุประสงค์
โครงสร้างคณะทำงาน
สรุปขั้นตอนขออนุมัติใช้ฉลากนาโน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ)
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  

 

ฉลากนาโน (NanoQ) คืออะไร
มีฉลากนาโน (NanoQ) แล้วดีอย่างไร
ข่าวสาร NanoQ


Ebook - ขั้นตอนการขอรับรอง

Ebook - ข้อบังคับการใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)
 
โครงการฉลากนาโนคิว

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701
ฉลากนาโน (NanoQ) คืออะไร

NanoQ หรือ NanoQuality คือ ฉลากที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มี วัสดุนาโนเป็นส่วนผสม หรือเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป เช่น เสื้อนาโน (เคลือบด้วยอนุภาคนาโน silver หรือ TiO2 เพื่อให้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย) สีนาโน (ผสมด้วยอนุภาคนาโนที่ทำให้เกิดคุณสมบัติ anti-UV, anti-bacteria, หรือ dirt repellent)มีฉลากนาโน (NanoQ) แล้วดีอย่างไร?
 1. ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
 2. เป็นการสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างคำโฆษณา
 3. สร้างความตระหนักด้านนาโนเทคโนโลยี (ที่ถูกต้อง) แก่สาธารณะชน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
 4. สรางจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อผู้ผลิตสินค้านาโน
 5. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นาโนและมีการกำหนดมาตรฐานการทดสอบร่วมกัน


อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีอายุสมาชิกตลอดชีพ และมิต้องเสียค่าลงทะเบียนและ ค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด
 2. สมาชิกวิสามัญ ซึ่งมีอายุสมาชิก 1 ปี นับจากวันที่สมัคร และมิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด
 3. สมาชิกสามัญ ซึ่งมีอายุสมาชิก 1 หรือ 3 ปี อายุสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่า บำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม รายละเอียดดังนี้
  - ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
  - ค่าบำรุงสมาคม
  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ปีละ 200 บาท หรือ 3 ปี 500 บาท
  กรณีเป็นนิติบุคคล ปีละ 2,000 บาท หรือ 3 ปี 5,000 บาท


ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญและสมาชิกสามัญของสมาคมสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ดังนี้
  ใบสมัครสมาชิกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.pdf
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครสมาชิก พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามด้านล่าง และส่ง อีเมล์กลับมาที่ member@nanoassociation.or.th หรือ แฟกซ์เอกสารมาที่เบอร์ 02-564-6986 เบอร์ 02-564-6986
  • สมาชิกวิสามัญ แนบสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต/นักศึกษา
  • สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล แนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 3. นายทะเบียนส่งอีเมล์ตอบรับเมื่อได้รับเอกสารการสมัครของท่าน
 4. นายทะเบียนส่งอีเมล์แจ้งผลการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผ่านธนาคารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
 5. ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล์ member@nanoassociation.or.th หรือทางแฟกซ์ที่เบอร์ 02-564-6986
 6. นายทะเบียนตรวจสอบการโอนเงิน และแจ้งสถานะสมาชิกภาพผ่านทางอีเมล์  โดย อายุสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่า บำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากผู้สมัคร ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนาย ทะเบียน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญแล้ว
 7. นายทะเบียนส่งจัดส่งจดหมาย และบัตรสมาชิกให้ตามที่อยู่ตามที่ระบุทางไปรณษีย์