Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ความเป็นมาโครงการ
แนวคิดและวัตถุประสงค์
โครงสร้างคณะทำงาน
สรุปขั้นตอนขออนุมัติใช้ฉลากนาโน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ)
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)
  Today is
     กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
 

แนวคิดโครงการ

 1. ผลิตภัณฑ์ฉลากนาโน (NanoQ) คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบว่า มีส่วนผสมหรือองค์ประกอบของอนุภาคนาโน (ขนาดน้อยกว่า 100 นาโนเมตร) และมีคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นตามคำกล่าวของโฆษณาสินค้าจริง อาทิเช่น คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) และ คุณสมบัติการสะท้อนน้ำ (Water Repellant) เป็นต้น

 2. ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับเครื่องหมายฉลากนาโน (NanoQ) ในเบื้องต้น ได้แก่
  - ผลิตภัณฑ์ สี และสารเคลือบผิว
  - ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ รวมทั้งเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ
  - ผลิตภัณฑ์ ของใช้ภายในบ้านเรือน (Ceramic)
  - ผลิตภัณฑ์ พลาสติก


วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงคุณสมบัติโดยใช้นาโนเทคโนโลยี
 2. สร้างภาพลักษณ์ ที่ถูกต้องในการใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์
 3. เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีและได้รับ ฉลากนาโน (NanoQ)
 4. สร้างความแตกต่างให้กัผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะจากการใช้นาโนเทคโนโลยี
  ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม จึงเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับฉลากนาโน ( NanoQ)
 5. เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษอันเนื่อมาจากการใช้นาโนเทคโนโลยี
 6. ติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ ในตลาดที่ใช้นาโนเทคโนโลยีอย่างแท้จริงและ การแอบอ้างคุณสมบัติพิเศษจากการใช้นาโนเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986