Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ความเป็นมาโครงการ
แนวคิดและวัตถุประสงค์
โครงสร้างคณะทำงาน
สรุปขั้นตอนขออนุมัติใช้ฉลากนาโน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ)
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)
  Today is
     กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
 

สรุปขั้นตอนการขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ)

  1. ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนลงในแบบคำขอใช้ ฉลากนาโน ยื่นแบบคำขอ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารแก่สมาคมฯ
  2. เมื่อผ่านการตรวจเอกสารเบื้องต้นแล้ว ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ต้องการ ขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ) พร้อมกับวัสดุนาโนที่ใช้ในผลิตภัณ์ฑ์นั้น มายังหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  3. ชำระค่าธรรมเนียมค่าวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์แก่สมาคมฯ
  4. สมาคมฯ ส่งมอบตัวอย่างที่ได้มาไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายพันธมิตร 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการละ 3 ตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัตินาโน
  5. ห้องปฏิบัติการส่งผลการวิเคราะห์ทดสอบกลับมายังสมาคมฯ
  6. ในกรณีที่ผลการทดสอบคุณสมบัติผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ ทั้ง 2 แห่ง ทางสมาคมฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงานผู้ขอใช้ แต่ในกรณีที่ผลการทดสอบคุณสมบัติไม่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่ง ผู้ขอใช้ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาใหม่อีกครั้ง
  7. หลังจากตรวจสอบกระบวนการการผลิตในโรงงานผู้ขอการรับรองแล้ว สมาคมฯ จะดำเนินการพิจารณาผลการทดสอบและข้อกำหนดทางเทคนิค ว่าจะมอบ “ฉลากนาโน (NanoQ)” ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือไม่
  8. ในกรณีที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสมาคมฯ ผู้ขอการรับรองต้องทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ซึ่งระยะเวลาในการยื่นขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ)ทั้งหมดจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 3 เดือน แต่หากผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการพิจารณาจากสมาคมฯ ผู้ขอการรับรองต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาใหม่อีกครั้ง
  9. ทางสมาคมฯ จะทำการตรวจเช็คมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของบริษัททุกปี โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ดูภาพขนาดใหญ่ คลิกขวา zoom


 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986