Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ความเป็นมาโครงการ
แนวคิดและวัตถุประสงค์
โครงสร้างคณะทำงาน
สรุปขั้นตอนขออนุมัติใช้ฉลากนาโน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ)
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)
  Today is
     กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
 

ฉลากนาโน (NanoQ)

คำจำกัดความ

ฉลากนาโน (NanoQ) คือ ฉลากที่ให้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีวัสดุนาโนเป็นส่วนผสม หรือเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากผลิตภัณฑ์อื่นทั่วไป อาทิเช่น คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) คุณสมบัติการสะท้อนน้ำ (Water Repellant) เป็นต้น

ลักษณะของฉลากนาโน (NanoQ)

ตราสัญลักษณ์ นาโนคิว (NanoQ)  ประกอบด้วย

คำว่า Nano บนเครื่องหมาย หมายถึงนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การสังเคราะห์ การควบคุมองค์ประกอบ และโครงสร้างของวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีอนุภาคหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดประมาณ 1-100 นาโนเมตร
ตัวอักษร Q หมายถึง  Quality หรือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์นาโน ที่ได้รับการตรวจสอบว่ามีส่วนผสมหรือองค์ประกอบของวัสดุนาโน และแสดงคุณสมบัติตามที่ระบุบนฉลาก เช่น คุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และคุณสมบัติสะท้อนน้ำ

ขนาดของฉลากนาโน (NanoQ)

ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ด้วยตาเปล่า
โดยการย่อหรือขยายให้เป็นอัตราส่วนสัมพันธ์กับขนาด 2.67 cm x 5 cm

สีของตราสัญลักษณ์ “NanoQ”

สี รหัสสีที่กำหนด
สีเทา C:0 M:0 Y:0 K:70
สีฟ้า C:100 M: 32
สีน้ำเงิน C:90 M: 48
สีน้ำเงินเข้ม C: 100 M: 70 K: 4

 

  

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986