Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ความเป็นมาโครงการ
แนวคิดและวัตถุประสงค์
โครงสร้างคณะทำงาน
สรุปขั้นตอนขออนุมัติใช้ฉลากนาโน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ)
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ “ฉลากนาโน (NanoQ)” นี้ จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยที่สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค มีความเห็นร่วมกันว่า การรับรองผลิตภัณฑ์ “ฉลากนาโน (NanoQ)” นี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์นาโน ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการตระหนักถึงจริยธรรมในการทำธุรกิจและ แสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย ผู้ค้า ผู้ให้บริการ รวมถึงความน่าเชื่อถือในการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ให้บริการ และผู้บริโภคโดยรวมของประเทศ

ผลิตภัณฑ์นาโนที่ได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสมาคมฯ แล้วจะได้รับ “ฉลากนาโน (NanoQ)” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นาโนเหล่านั้น จึงสมควรให้มีการจัดทำ “ฉลากนาโน (NanoQ)” ขึ้นและอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์นาโน ซึ่งผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วได้แสดงสัญลักษณ์นั้น ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ

สมาคมฯ   หมายถึง สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสมาคมฯ   หมายถึง คณะกรรมการบริหารของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข เกณฑ์การประเมิน และพิจารณาอนุญาตให้ใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)"
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 และให้หมายรวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อสืบสิทธิของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในอนาคต
สคบ.   หมายถึง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามกฎหมายว่าด้วย พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2522
ผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่าย   หมายถึง บริษัทที่ผลิต / จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโน
ฉลากนาโน (NanoQ)   หมายถึง เครื่องหมายรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย โดยที่สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ เพื่อเป็นสัญลักษณ์รับรองสมบัติของ ผลิตภัณฑ์นาโน

 1. ผู้ยื่นคำขอต้อง
   

  1.1  เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโน และ/หรือใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
  1.2  ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้

    1.2.1    ค่าตรวจเอกสารเบื้องต้น 5,000 บาท
  1.2.2    ค่าตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
  1.2.3    ค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากนาโน(NanoQ)ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เมื่อได้รับการยินยอมให้ใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" แล้ว ผู้ขอใช้ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่สมาคมฯ กำหนดโดยให้แสดงฉลากตามที่สมาคมฯกำหนดไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์นาโน หรือในกรณีที่ไม่สามารถแสดงฉลากที่ตัวผลิตภัณฑ์ได้ ให้แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อแทน
 2. การใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" มีกำหนดคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลาก และจะต้องยื่นขออนุญาตต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ทั้งนี้สมาคมฯ จะพิจารณาต่ออายุการใช้ฉลากภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับคำร้อง
 3. ผู้ได้รับ "ฉลากนาโน (NanoQ)" จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนดและให้ความร่วมมือในติดตามผลและตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์นาโน
 4. กรณีที่มีผู้ร้องเรียน หรือ สมาคมฯ มีเหตุอันควรสงสัยถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นาโน ผู้ได้รับ "ฉลากนาโน (NanoQ)" ต้องยินยอมให้สมาคมฯ ทำการตรวจสอบ หากพบว่าผู้ได้รับไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามที่สมาคมฯ กำหนด ผู้ได้รับจะต้องปฏิบัติตามมติของสมาคมฯ ทั้งนี้มติของสมาคมฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. ผลิตภัณฑ์นาโนที่ได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์และ ผ่านการรับรองจากสมาคมฯแล้ว จะได้รับอนุญาตให้ใช้ “ฉลากนาโน (NanoQ)” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงคุณสมบัติและมีความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์นาโนนั้น กำหนดให้แสดงฉลากไว้ที่ตัว ผลิตภัณฑ์นาโน หรือในกรณีที่ไม่สามารถแสดงฉลากที่ตัวผลิตภัณฑ์ได้ ให้แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อแทน
 2. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชนิดวัสดุ ประเภท อัตราส่วน และกระบวนการผลิต ตามที่เคยแจ้งไว้แก่สมาคมฯ ผู้ใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" ต้องแจ้งให้สมาคมฯทราบภายในเวลา 15 วันทำการ เพื่อให้ทางสมาคมฯ  พิจารณาเงื่อนไขการใช้ฉลาก  หากเงื่อนไขไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงนี้ จะต้องดำเนินการขอใช้ฉลากกับผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้
 3. ในกรณีที่สมาคมฯ มีมติให้เพิกถอนการใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" ไม่ว่าจะด้วยเหตุกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อข้างต้น ผู้ใช้ต้องยุติการแสดง "ฉลากนาโน (NanoQ)" บนผลิตภัณฑ์ทันทีที่รับการแจ้งจากทางสมาคม  โดยสมาคมฯจะได้ถอนรายชื่อ ผลิตภัณฑ์นาโนนั้นจากประกาศ    
 
 

สมาคมฯจะตรวจเฝ้าระวังการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) โดยการประเมินกระบวนการผลิตหรือการสุ้มผลิตภัณฑ์ ตามท้องตลาด เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากนาโน (NanoQ)  ยังมีความสอดคล้องเป็นไปตามข้อตกลง ตามที่ได้รับการรับรองแล้วหรือไม่ สมาคมฯ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ   สมาคมฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบและพิจารณาภายในเวลาไม่เกิน 60 วันทำการนับจากวันตรวจสถานที่ประกอบการ นอกจากนั้นคุณสมบัติตามที่ได้อ้างไว้ในเอกสารแสดงสรรพคุณ  ผู้ขอต้องมีความพร้อมให้สมาคมฯ ตรวจสอบ เมื่อไปตรวจสถานที่ประกอบการ

ข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจสอบ และเอกสารที่ใช้ประกอบจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่มีคำร้องขอจาก หน่วยงานราชการหรือศาล  ทั้งนี้ ตัวอย่างจะถูกกำหนดรหัสในระหว่างการส่งและดำเนินการตรวจสอบ  และจะแจ้งผลต่อผู้ยื่นขอตรวจสอบเท่านั้น  โดยตัวอย่างนี้จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ผลตรวจสอบ

 1.  ฉลากนาโน (NanoQ) ได้รับการจดทะเบียนสิทธ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์ ให้เป็นเครื่องหมายรับรอง การนำฉลากนาโน (NanoQ) ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ย่อมเป็นความผิด และมีโทษทางกฎหมาย
 2. หากผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด หลังจากได้รับสิทธ์การใช้ไปแล้ว สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะมีหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการ ไปในครั้งแรก ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ ฉลากนาโน (NanoQ) ไม่ปฏิบัติตามก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป ทั้งนี้สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสามารถยกเลิกสัญญาและสิทธ์การใช้ฉลากนาโน     (NanoQ) โดยเป็นหนังสือล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ฉลากนาโน ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาและสิทธ์การใช้ฉลากนาโน (NanoQ)

ข้อกำหนดในการเพิกถอนการใช้ “ฉลากนาโน (NanoQ)”

 1. ผู้ได้รับฉลากเลิกประกอบกิจการ
 2. ผู้ได้รับฉลากไม่ได้ดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์นาโนเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี
 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด
 4. ผู้ได้รับฉลากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด
 5. ผู้ได้รับฉลากย้ายโรงงาน และ/หรือสถานประกอบการ โดยมิได้แจ้งให้สมาคมฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายโรงงาน และ/หรือสถานประกอบการ
 6. ผู้ได้รับฉลากโอนกิจการให้แก่ผู้อื่น
 7. กรณีอื่นๆ ที่สมาคมฯ จะประกาศให้ทราบ

ในกรณีที่สมาคมฯ มีมติให้เพิกถอนการใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" ไม่ว่าจะด้วยเหตุกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อข้างต้น ผู้ใช้ต้องยุติการแสดง "ฉลากนาโน (NanoQ)" บนผลิตภัณฑ์ทันทีที่รับการแจ้งจากทางสมาคม  โดยสมาคมฯจะได้ถอนรายชื่อ ผลิตภัณฑ์นาโนนั้นจากประกาศ ในกรณีที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" กับผลิตภัณฑ์นาโนที่ถูก เพิกถอน ผู้ที่ถูกเพิกถอนจะต้องยื่นคำร้องขอใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" ตามขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาตใหม่ และจะต้องมีมาตรการในการปรับปรุงและพิสูจน์ให้สมาคมฯ ยอมรับ

ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกเพิกถอนอาจยื่นอุทรณ์ได้ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาและมติกรรมการ จะเป็นที่สิ้นสุด


หากมีการเปลี่ยนแปลง ชนิดวัสดุ ประเภท อัตราส่วน และกระบวนการผลิต ตามที่เคยแจ้งไว้แก่สมาคมฯ   ผู้ใช้ "ฉลากนาโน (NanoQ)" ต้องแจ้งให้สมาคมฯทราบภายในเวลา 15 วันทำการ  เพื่อให้ทางสมาคมฯ พิจารณาเงื่อนไขการใช้ฉลาก  หากเงื่อนไขไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องดำเนินการขอใช้ฉลากกับผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986