Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ความเป็นมาโครงการ
แนวคิดและวัตถุประสงค์
โครงสร้างคณะทำงาน
สรุปขั้นตอนขออนุมัติใช้ฉลากนาโน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ)
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. วัตถุประสงค์
   เพื่อเป็นหลักเณฑ์และขั้นตอนให้ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน และประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ขอบเขต
   หลักเกณฑ์และขั้นตอนนี้กำหนดขอบเขตสำหรับการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ) ไว้ดังนี้

   - บทนิยามสำหรับผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ)
   - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ)
   - ขั้นตอนการขอรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ) พร้อมทั้งเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
   - การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้นพร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม
   - การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ
   - การตรวจประเมินสถานประกอบการ (ถ้ามี)
   - การพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดทางด้านเทคนิค
   - การพิจารณารับรองให้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ)
   - การจัดทำสัญญารับรองให้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ)
   - การจัดทำพิธีมอบ ฉลากนาโน (NanoQ) ให้แก่ผู้ที่ได้รับการรับรอง
   - การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)

  3. บทนิยาม

   3.1 ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ดำเนินการผลิตประเภทของผลิตภัณฑ์ นาโน ตามประกาศของสมาคม โดยมีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์การใช้ ฉลากนาโน (NanoQ)
   3.2 สมาคม หมายถึง สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
   3.3 ฉลากนาโน (NanoQ) หมายถึงเครื่องหมายที่ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ออกรับรองให้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับเครื่องหมายนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโนและ/หรือใช้ นาโนเทคโนโลยี ในกระบวนการ ผลิต และมีคุณสมบัติตรงตรงตามข้อกำหนดที่สมาคมได้กำหนดไว้
   3.4 ผลิตภัณฑ์นาโนหมายถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้ ที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโนและ/หรือใช้ นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
   4.1 ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ต้องมีเจตนาในความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนถึงการมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ ของผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีความปลอดภัย มีคุณสมบัติ และคุณภาพตรงตามที่ แสดงไว้ในฉลากหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้บริโภค
   4.2 ผลิตภัณฑ์นาโนที่จะขอการรับรอง "ฉลากนาโน (NanoQ)" ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นาโนสำเร็จรูปพร้อมใช้ ที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโน และ/หรือใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ได้ดำเนินการผลิตแล้ว และมี คุณสมบัติตรงตามฉลากที่ได้แสดงไว้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้รับการรับรองจากสมาคม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองผลิตภัณฑ์ของสมาคม โดยการตรวจวิเคราะห์นี้หมายรวมถึงการประเมินคุณสมบัติ บางประเภทที่ไม่สามารถทำการตรวจวัด โดยสมาคมได้ หากแต่มีหลักฐานการตรวจวัดที่น่าเชื่อถือได้จากผู้ขอ
   4.3 ผลิตภัณฑ์นาโนที่สมาคมให้การรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ) ในเบื้องต้น ได้แก่
   4.3.1 ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบ
   4.3.2 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
   4.3.3 ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
   4.3.4 ผลิตภัณฑ์พลาสติค

  2. ขั้นตอนในการขอรับรองฉลากนาโน (NanoQ)

  3. 5.1 การกรอกใบคำขอการรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ) พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   5.1.1 ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ต้องกรอกข้อมูลลงในใบคำขอใช้ ฉลากนาโน (NanoQ) ของสมาคมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยแนบเอกสาร และ/หรือ สำเนาเอกสารที่เป็นหลักฐานของข้อมูลสำคัญที่ถูกต้องเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ให้แก่สมาคม ดังนี้
     • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานการผลิต การนำเข้า และ/หรือ การส่งออก <
     • ข้อมูลระบุความเกี่ยวพันกับนาโนเทคโนโลยี การใช้วัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑนาโน และหรือมีการใช้ กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นาโน โดยผู้ขอฉลากต้องแสดงเอกสารที่ระบุคุณลักษณะ และหลักฐานการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์นาโน ที่เป็นไปตามมาตรฐานต่างประเทศ หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือข้อกำหนดรายละเอียดของหน่วยงานของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ (ถ้ามี) เช่น ขนาด ชนิด ส่วนประกอบ และคุณสมบัติ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุนาโน และ/หรือมีการใช้กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นาโน และมีคุณสมบัติตามคำกล่าวอ้าง
     • ข้อมูลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นาโนโดยสังเขป โดยผู้ขอฉลากต้องยินยอมให้สมาคม เป็นผู้ตรวจสอบระบบ การควบคุมคุณภาพของโรงงานและเครื่องมือทดสอบที่จำเป็น ณ สถานประกอบการของผู้ยื่นคำขอ เพื่อพิจารณา ขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามที่สมาคม ร้องขอ
     • ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นาโนที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวอ้าง เช่น คุณสมบัติ การยับยั้งแบคทีเรีย คุณสมบัติการกันน้ำ หรือคุณสมบัติอื่นๆ โดยผู้ขอฉลากต้อง แสดงหลักฐานการ ตรวจสอบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นาโน โดยจะดำเนินการตรวจสอบภายใต้สภาวะหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น อายุการ ใช้งาน หรือระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ยังแสดงคุณสมบัติอยู่ ตามแนวทางของสมาคม
     • ข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุนาโนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นาโน เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย เคมีภัณฑ์ ข้อมูลการควบคุมตามกฎหมาย รหัสอ้างอิงสารเคมี เป็นต้น
     • หลักฐานการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ตาม มอก. ISO หรือมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานที่สมาคม ยอมรับ
     • คู่มือและคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์นาโน
   5.1.2 สมาคมจะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น โดยในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทางสมาคม อาจขอให้ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป

   5.2 การตรวจเอกสารเบื้องต้น พร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม 
   5.2.1 ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารเบื้องต้นในอัตรา ค่าธรรมเนียมตามประกาศของสมาคม โดยชำระพร้อมการยื่นใบคำขอการรับรอง ฉลากนาโน (NanoQ) และเอกสารตามข้อ 5.1.1 ให้กับสมาคม
   5.2.2 สมาคมจะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยเมื่อชำระเงิน เรียบร้อย แล้ว ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้้
   5.2.3 กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทางสมาคมอาจขอให้ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป หรือสมาคมสงวนสิทธิในการขอยกเลิกใบคำขอดังกล่าว

   5.3 การส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
   5.3.1 ในกรณีที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นแล้ว ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) จะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโนให้ทางสมาคม หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาคม เพื่อทำการวิเคราะห์ขนาดของวัสดุในผลิตภัณฑ์นาโน และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นาโนตามที่กล่าวอ้าง โดยต้องส่งผลิตภัณฑ์นาโนสำเร็จรูปพร้อมใช้ วัตถุดิบที่เป็นวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ไม่มีวัสดุนาโนเพื่อการเปรียบเทียบ (ถ้ามี)
   5.3.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจสอบจะต้องสามารถแสดงได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ขอจริง โดยอาจระบุเลขที่ลำดับการผลิต วัน เวลาผลิต เลขเครื่องผลิต หรือ เลขที่การนำเข้า
   5.3.3 ข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจสอบ และเอกสารที่ใช้ประกอบจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่มีคำร้องขอจากหน่วยงานราชการหรือศาล ทั้งนี้ ตัวอย่างจะถูกกำหนดรหัสในระหว่างการส่งและดำเนินการตรวจสอบ และจะแจ้งผลต่อผู้ยื่นขอตรวจสอบเท่านั้น โดยตัวอย่างนี้จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลตรวจสอบ

   5.4 การชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
   5.4.1 ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศของสมาคม
   5.4.2 สมาคมจะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยในกรณีที่มี การส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) จะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมไม่ว่าใน กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   5.5 การตรวจวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากสมาคม
   5.5.1 สมาคม จะทำการจัดส่งตัวอย่างให้ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองจากสมาคม โดยห้องปฏิบัติการทดสอบนี้จะดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งสมาคมจะเป็นผู้พิจารณาผลสำเร็จของการตรวจ
   5.5.2 สมาคมจะใช้เวลาในการตรวจสอบลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโน และการพิจารณาเห็นชอบจากสมาคม ไม่เกิน 60 วันทำการนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และเอกสารประกอบอื่นๆ ครบถ้วน ตามใบคำขอ

   5.6 การตรวจประเมินสถานประกอบการของผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) (ถ้ามี)
   5.6.1 ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่านตามข้อกำหนดของสมาคมแล้ว และสมาคมพิจารณาแล้วว่า สมควรให้มีการตรวจประเมินสถานประกอบการ ของผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ดังกล่าว สมาคมจะแจ้งกำหนดการในการประเมินกระบวนการผลิตให้ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ)ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยสมาคมจะเข้าทำการตรวจสอบ สถานประกอบการดังกล่าว ตามวันเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้ใช้
   5.6.2 คุณสมบัติตามที่ได้อ้างไว้ในเอกสารแสดงสรรพคุณ ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ต้องมีความพร้อม ให้สมาคมตรวจสอบ เมื่อไปตรวจสถานที่ประกอบการ
   5.6.3 ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินสถานประกอบการ (ถ้ามี) ในอัตราที่สมาคมกำหนด

   5.7 การพิจารณารายละเอียดทางด้านเทคนิคและการพิจารณาผลการรับรองฉลากนาโน (NanoQ)
   5.7.1 สมาคมจะใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดทางด้านเทคนิค และพิจารณาผลการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ภายในระยะเวลา 60 วันทำการ นับจากวันตรวจสถานประกอบการ
   5.7.2 สมาคมจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และสมาคม จะประกาศรายชื่อของผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมให้ทราบตามสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมของสมาคมต่อไป
   5.7.3 ผลการตรวจสอบรายละเอียดทางด้านเทคนิคและการพิจารณาผลการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ที่พิจารณาโดย สมาคม ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

   5.8 การทำสัญญาการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) และการทำพิธีมอบฉลากให้กับผู้ที่ได้รับการรับรอง
   5.8.1 สมาคมจะแจ้งให้ผู้ขอการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ที่ได้รับการรับรองจากสมาคม มาทำสัญญาการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ตามวันเวลาที่เหมาะสม โดยผู้ได้รับการรับรองให้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ของสมาคมต่อไป
   5.8.2 ผู้ได้รับการรับรองให้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลาก ในอัตราค่าธรรมเนียมตาม ประกาศของสมาคม โดยสมาคมจะออกใบเสร็จให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองไว้เป็นหลักฐาน
   5.8.3 สมาคมจะทำพิธีมอบการรับรองการใช้ ฉลากนาโน (NanoQ) ให้กับ ผู้ได้รับการรับรองให้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ที่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) เรียบร้อยแล้ว โดยสมาคมจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิธีดังกล่าว ตามสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมของสมาคมต่อไป

   5.9 การปฏิบัติตามสัญญาการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) และการปฏิบัติเมื่อครบกำหนดสัญญา
   5.9.1 ผู้ได้รับการรับรองให้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ของสมาคม โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์นาโน ที่ได้รับการรับรอง ภายในเวลาที่สมาคมกำหนดต่อไป
   5.9.2 เมื่อครบกำหนดสัญญาการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ผู้ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว สามารถติดต่อสมาคม เพื่อดำเนินการต่อสัญญา หรือดำเนินการยื่นขอรับรองใหม่ ตามประกาศและข้อบังคับของสมาคม ตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
 

 

 
 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986