Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
เกี่ยวกับ Nano Thailand
รูปแบบงานประชุมวิชาการ
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
 

หลักการและเหตุผล


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Nanotechnology Association of Thailand)
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระที่มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานและ ให้บริการแก้ปัญหา/พัฒนาอุตสาหกรรม อันจะช่วยก่อเกิดความเชื่อมโยงของภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมในวงการ นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยให้กว้างขวางมากขึ้น มีความยินดีในการเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการทางด้านนาโนเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Nano Thailand โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กระทรวงวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศทางด้านนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยชั้นนำ รวมถึงภาคกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆทั้งในระดับสากลและ ในระดับประเทศ

การจัดประชุมวิชาการ Nano Thailand นี้เป็นการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและบูรณาการองค์ความรู้ ในการศึกษาวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีในแขนงสาขาวิทยาการต่างๆ ของนักวิชาการภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับสากลและในระดับแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นการถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวางมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้กับสังคมและประชาชนในประเทศ อันเป็นการร่วมกันพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 


 

ลักษณะการประชุม


สมาคมได้มีการจัดงานประชุมวิชาการทางด้านนาโนเทคโนโลยี ( Nano Thailand) นี้เป็นประจำทุกปี
โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ  พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งทางสมาคมฯจะเรียนเชิญหน่วยงานข้างต้น สลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมดังกล่าวในแต่ละปี โดยจะกำหนด หัวข้อหลัก(Theme) ของการประชุม พร้อมทั้งวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีในแขนงสาขาวิทยาการต่างๆ พร้อมทั้งประโยชน์ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดังกล่าว  ในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สมตามเจตนารมณ์ของสมาคม


ในการประชุมวิชาการนี้จะมีการจัดงานพร้อมทั้งมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆดังนี้

  1. การบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ในแขนงสาขาวิทยาการต่างๆ ของ นักวิชาการ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม หรือผู้บริหารระดับสูง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ร่วมกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
  2. มีการแสดงผลงานการศึกษาวิจัย ทางด้านนาโนเทคโนโลยีของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
  3. มีนิทรรศการแสดงผลงานหรือนวัตกรรม ที่ใช้นาโนเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบในการผลิต ของหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนต่างๆ
  4. มีงานแสดงนิทรรศการ เครื่องมือวิเคระห์วิจัยที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่ใช้สำหรับงานวิเคราะห์วิจัยทางด้าน นาโนเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และผู้แทนจำหน่ายใน ประเทศไทย นำเครื่องมืออันทันสมัยมาร่วมแสดงในงานนิทรรศการดังกล่าวอย่างหลากหลาย
  5. กิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ

ซึ่งผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมงาน ประชุมทางวิชาการ หรือเข้าชมงานนิทรรศการแสดงผลงานและเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว จะได้สามารถทราบถึง ความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้เป็นอย่างดีต่อไป

 

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ Nano Thailand และ/หรือ สนใจเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ หรือแสดงนิทรรศการ เครื่องมือวิเคระห์วิจัยและอุปกรณ์ต่างๆ  โปรดกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมตลอดเวลา

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986