Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมาสมาคม
ชื่อและสถานที่ตั้งสมาคม
วัตุประสงค์สมาคม
สัญลักษณ์สมาคม
ทำเนียบนายกสมาคมสาสน์จากนายกสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคม
  Today is
  เกี่ยวกับสมาคม กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
 

วัตถุประสงค์สมาคม

  1. เพื่อเป็นสมาคมทางวิชาการ ไม่เกี่ยวกับการค้าและการเมือง
  2. เพื่อพัฒนาการศึกษา ทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา รวมทั้งส่งเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิชานี้
  3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย ทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา
  4. เพื่อส่งเสริมให้บริการและเผยแพร่ความรู้ ทางนาโนเทคโนโลยีแก่ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิต
  5. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ทางนาโนเทคโนโลยีระหว่างสมาชิก และผู้ที่สนใจทางนาโนเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701