Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมาสมาคม
ชื่อและสถานที่ตั้งสมาคม
วัตุประสงค์สมาคม
สัญลักษณ์สมาคม
ทำเนียบนายกสมาคมสาสน์จากนายกสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคม
  Today is
  เกี่ยวกับสมาคม กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
 


เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป Bucky ball ที่ถูกโอบล้อมด้วยธงชาติไทย โดยมีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อความว่า “สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand” อยู่ด้านล่าง โดยรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมายดังนี้


Bucky Ball   “ Bucky ball ” หมายถึง สัญลักษณ์ของนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ของเรามากขึ้น และเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  “ สีแดง สีน้ำเงิน ” หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ อันจะสื่อให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการช่วยผลักดันนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ และการกินดีอยู่ดี ของประชาชนชาวไทย

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701