Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมาสมาคมชื่อและสถานที่ตั้งสมาคม
วัตุประสงค์สมาคม
สัญลักษณ์สมาคม
ทำเนียบนายกสมาคมสาสน์จากนายกสมาคม
คณะกรรมการบริหารสมาคม
  Today is
  เกี่ยวกับสมาคม กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
 

ทำเนียบนายกสมาคม


 

ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
นายกสมาคม ประจำปี 2553-2554
นายกสมาคม ประจำปี 2555-2556
รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
นายกสมาคม ประจำปี 2557-2558
ศ.ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล
นายกสมาคม ประจำปี 2559-2560
นายกสมาคม ประจำปี 2561-ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701