Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลาก NanoQNanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสมาคม
ประเภทของสมาชิกของสมาคม
อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
member@nanoassociation.or.th
Download ใบสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสมาคม
ประเภทของสมาชิกของสมาคม
อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม


 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701
NSTDA
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยศูนย์ NECTEC : MTEC : Biotech : Nanotech : TMC

โดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เว็บไซต์ : NSTDA

National Nanotechnology Center
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นองค์กรในกำกับของรัฐ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโน เทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

เว็บไซต์ : Nanotec

NanoThailand
งานประชุมวิชาการประจำปีทางด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ,ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี และภาคเอกชนต่างๆ

เพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการศึกษาวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปประยุกต์สู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของการพัฒนานวัตกรรมต่างๆของภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

เว็บไซต์ : Nano Thailand

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ศูนย์นาโน เทคโนโลยี (Center of Nanotechnology)
สาขาวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ : Nanoscale Materials, Design and Simulation

ผู้อำนวยการศูนย์ ศ .ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
จำนวนนักวิจัย 14 คน
ความเชี่ยวชาญ Nanoscale Materials Design and Simulation
เว็บไซต์ : http://nanocenter.sci.ku.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Center of Excellence in Nanotechnology
สาขาวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ : Application of Nanoparticles

ผู้อำนวยการศูนย์ Prof. Dr. Joydeep Dutta
จำนวนนักวิจัย 14 คน
ความเชี่ยวชาญ Application of Nanoparticles
เว็บไซต์ : http://www.nano.ait.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบัน วิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
(Prachomklao Ladkrabang Nanotechnology Research Institute)
สาขาวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ : Organic Nanoelectronic Devices

ผู้อำนวยการศูนย์ รศ.ดร.จิ ติ หนูแก้ว
จำนวนนักวิจัย 12 คน
ความเชี่ยวชาญ/เน้นหนักวิจัย ด้าน Organic Nanoelectronic Devices
เว็บไซต์ : http://www.nano.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์นาโน ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (Center of Nanoscience and Nanotechnology)
สาขาวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ : Nanodevice Engineering

ผู้อำนวยการศูนย์ ผศ.ดร.ธนา กร โอสถจันทร์
จำนวนนักวิจัย 6 คน
ความเชี่ยวชาญ Nanodevice engineering
เว็บไซต์ : http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์ความ เป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
(Center of Excellence in Nanotechnology
under the Southern Thailand Science Park)
สาขาวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ : Nano -Biomaterials and Synthesis,
Nano-Material Engineering, Sensors

ผู้อำนวยการศูนย์  รศ .ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ
จำนวนนักวิจัย 11 คน
ความเชี่ยวชาญ New drug delivery system and tissue engineering,
multiphysics devices membrane technology, nanomaterials
เว็บไซต์ http://www.nanotec.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์นาโน ศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (Center of Nanoscience and Nanotechnology)
สาขาวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ : Functional Nanomaterials

ผู้อำนวยการศูนย์ รศ .ดร.นิกร มังกรทอง
จำนวนนักวิจัย 26 คน
ความเชี่ยว ชาญ Nanomaterials
เว็บไซต์ http://physics.science.cmu.ac.th/nano/index.htm

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง ปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Device Research Laboratory)
สาขาวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ : Nanoelectronics and Nanophotonics

ผู้อำนวยการศูนย์ ศ.ดร.สม ศักดิ์ ปัญญาแก้ว
จำนวนนักวิจัย 10 คน
ความเชี่ยวชาญ Nanoelectronics and nanophotonics
เว็บไซต์ http://www.ee.eng.chula.ac.th/eecu/oldee/Data/SDRL.pdf

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์วัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโนเพื่อการประยุกต์ด้านการแพทย์
(Nanoparticles and Nanofibers for
Medical Applications Research Center)
สาขาวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญ :
Nanoparticles and Nanofibers for Medical Applications

ผู้อำนวยการศูนย์ รศ .ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
จำนวนนักวิจัย 13 คน
ความเชี่ยวชาญ วัสดุอนุภาคและเส้นใยนาโน
เพื่อประยุกต์ด้านการแพทย์
เว็บไซต์ http://nano.kku.ac.th

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายและให้การบริการอย่างครบวงจรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Excludive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ Shimadzu ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในงานศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กรรมการผู้จัดการ คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล
เว็บไซต์ http://www.barascientific.com

NSTDA
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยศูนย์ NECTEC : MTEC : Biotech : Nanotech : TMC

โดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

National Nanotechnology Center
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นองค์กรในกำกับของรัฐ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโน เทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
Center of Excellence
ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี

โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษารวม 8 แห่ง จัดตั้งเครือข่ายร่วมวิจัย (Collaborative Research Consortium ) เพื่อประสาน สร้างองค์ความรู้โดยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล