Monday, July 4, 2022
Homeเกี่ยวกับสมาคมทำเนียบนายกสมาคม

ทำเนียบนายกสมาคม

-

ทำเนียบนายกสมาคม Nanotechnology Association of Thailand

ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
นายกสมาคม ประจำปี 2553-2554
นายกสมาคม ประจำปี 2555-2556

รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
นายกสมาคม ประจำปี 2557-2558

ศ.ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล
นายกสมาคม ประจำปี 2559-2560
นายกสมาคม ประจำปี 2561-2562

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
นายกสมาคม ประจำปี 2563-2564