Monday, July 4, 2022
Homeเอกสารสมาคมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม๔ แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ - เคมี สำหรับการประเมินพิษวิทยาของวัสดุนาโนจากการผลิต

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม๔ แนวทางการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ – เคมี สำหรับการประเมินพิษวิทยาของวัสดุนาโนจากการผลิต

-