Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

เปิดตัว “สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย”
ผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและวิชาการเพื่อผลักดันความรู้ด้านวิชาการ และการใช้ประโยชน์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ

เปิดตัว สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมนาโน เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัว สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ซึ่งสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนี้ เป็นการรวมตัวกันของภาคพันธมิตร ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาควิชาการ 8 มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเครือข่ายความเป็นเลิศของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้วิชาการ พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ภาคเอกชน สามารถนำความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ทางสมาคมฯ จะประกอบกิจกรรม 2 กิจกรรมคือการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ นานาชาตินาโนไทยแลนด์ 2010 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.53 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ การจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์นาโน (NanoQ) เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ สิ่งทอ สีหรือสารทำเคลือบประเภทของเหลวไม่นับรวมประเภทฟุ้งกระจายหรือสเปรย์ และกระเบื้องเคลือบหรือ สุขภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบของวัสดุนาโนและมีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป

งานเปิดตัว สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ในงานเปิดตัว สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนี้  ได้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสามารถของอุตสาหกรรมไทยต่อภาวะท้าทายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ “บทบาทของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ต่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย ศ.นพ. ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล นายกสมาคมฯ พร้อมทั้ง มีการเสวนาเรื่อง “ทิศทางและอนาคตของผลิตภัณฑ์นาโนในประเทศไทย” โดย ผู้บริหารของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ ผู้แทนจาก สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนาโนเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี จากแขกท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมตามวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ของสมาคมฯ

 

 

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701