Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแถลงข่าว "การจัดงานประชุมนาโนไทยแลนด์ 2010"

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงานประชุมนาโนไทยแลนด์ 2010

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ Nano Thailand 2010 ว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกับ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน เปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.00 น

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  และ ศ.นพ.ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวว่า งานประชุมในปีนี้กำหนดจัดขึ้นภายใต้ชื่อ Nanotechnology for Sustainable World โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ การประยุกต์ใช้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญต่อสังคมโลกมากขึ้นในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ  อาทิ  ด้านอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ เช่น นาโนชิปของคอมพิวเตอร์  ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น สเต็มเซล เภสัชกรรม Nanomedicine  ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น นาโนเซนเซอร์   โดยในส่วนของการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อ สาธารณะจะเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  ชุดตรวจวินิจฉัยโรคฉี่หนู  จมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดคุณภาพอากาศ  เทคโนโลยีเครื่องกันรอยบนพลาสติกที่สามารถรักษาความใส รักษามูลค่าราคาสินค้าได้  มุ้งนาโนกำจัดยุง น้ำยาผ้าไหมนาโน ตลอดจนหลักสูตรพัฒนากำลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี

Nanotechnology for Sustainable World

ด้าน รศ.ดร.นิกร มังกรทอง อุปนายกนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมด้านวิชาการ ได้ร่วมกัน กล่าวว่า ภายในงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เชื่อว่าจะกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความ สนใจในเรื่องนาโนเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นเวทีสำคัญที่นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประมาณ 400 คน และผู้เข้าชมนิทรรศการราว 1,000 คน มีการเสนอผลงานวิชาการกว่า 280 เรื่อง ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม และผู้สนใจเข้าชมงานโดยทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้  ยังมีการเสวนาระดมความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการสร้างพลังมวลชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและ จริยธรรมด้านนาโนเทคโนโลยีต่อไป

 


ที่มา : www.nanotec.or.th

 

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701