Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

นาโนเทค ลงนาม สมอ. ร่วมกันกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี

นาโนเทค ลงนาม สมอ. ร่วมกันกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายชัยยง  กฤตผลชัย เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมลงนาม โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทางด้านนาโนเทคโนโลยีให้ทันความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ยกระดับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เกิดการประยุกต์ใช้และการพัฒนาระบบงานต่างๆ ในสถานประกอบการให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป

ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งในการพัฒนา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคมของประเทศ  โดยมีการคาดการณ์กันว่าในปี พ.ศ.2558 มูลค่าของตลาดสินค้านาโนเทคโนโลยีทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 40 ล้านล้านบาท ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านนาโนเทคโนโลยีขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “ ในส่วนของศูนย์นาโนเทค ได้มีโครงการจัดทำคู่มือความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นอกจากนี้ก็ยังได้มีการพิจารณามาตรฐานสากล 10 มาตรฐาน มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของไทย โดยร่วมกับ สมอ.ในการพิจารณาและจัดทำร่างมาตรฐานสำหรับการประกาศใช้ ต่อไป”
นอกจากนี้ยังได้มีโครงการจัดทำฉลากนาโน (NanoQ) ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี 3 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว  ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์และกระเบื้อง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมของไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในเวทีการค้าโลกต่อไป

 

 

 


ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
รูปภาพ : ASTV ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701