Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

สวทช.เปิดตัวหน่วยงาน FRIENDS of NSTDA (FoN)
เพื่อร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วม

สวทช.เปิดตัวหน่วยงาน FRIENDS of NSTDA (FoN) เพื่อร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนา ประเทศ ได้ร่วมมือกับ กลุ่มเครือข่ายเพื่อน สวทช. หรือ FRIENDS of NSTDA (FoN) ได้จัดงานเปิดตัวถุงฟื้นฟูบ้าน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ โถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาฯ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนทางด้านเทคโนโลยี มาร่วมพลังกันนำเทคโนโลยีสนับสนุนการฟื้นฟูประเทศและช่วยเหลือผู้ที่ประสบ ภาวะน้ำท่วมให้กลับคืน สู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละพันธมิตรมาร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมนี้ มีหลายหน่วยงาน กำลังดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตินี้อยู่แล้ว ในงานได้รับเกียรติจากนายกมล  บันไดเพชร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานแถลงข่าว

นายกมล  บันไดเพชร  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่าจากเหตุอุทกภัยสิ่งที่เห็น นอกจากความสูญเสียแล้ว ยังเห็นความมีน้ำใจของคนไทย ที่ร่วมมือช่วยเหลือกันในทุกๆภาคส่วน และการที่ สวทช. ได้ริเริ่มโครงการเพื่อน สวทช. (FoN) ขึ้น เพื่อระดมเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับทรัพยากรอื่นๆ ในการเข้าช่วยเหลือ ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยเน้นการเป็นแก้ปัญหา ให้ความรู้และความคาดหวังที่จะให้รวมกลุ่มกันดำเนินการช่วยเหลือ ต่อไปในระยะยาว

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า  กลุ่มเพื่อน สวทช. (FoN) เกิดขึ้นจากน้ำใจของผู้ประกอบการทั้งหลายที่อยากเห็นผู้ประสบภัยรุกขึ้นยืน ได้เร็วที่สุด โดยรวมกลุ่มคนที่มี ความสามารถหลากหลายเพื่อเข้าฟื้นฟูผู้ประสบภัย รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อาทิ การฟื้นฟูเครื่องจักร เครื่องมือประกอบการ สามารถติดต่อ FoN ได้ โดยกรอกข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่

http://friends-nstda.com/
เพื่อ SMEs ให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีที่สุดโดยเร็ว  หรือสามารถติดต่อ FoN ได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์: 02-564-8000 ติดต่อโครงการ CSR โทรสาร: 02–564-7001  , ww.facebook.com/FoN2011

 

 

 

 


ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701