Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

การรายงานสถานการณ์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต

เมื่อไม่นานมานี้ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็น วิทยากรและผู้ร่วมอภิปรายใน 4th WIFE-UiTM Global ซึ่งได้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี งานนี้จัดขึ้นโดย World Islamic Economic Forum Foundation (WIFE) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชน ประชาชนและนักวิชาการที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 170 คน

“สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย” ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่าในรายงานเกี่ยวกับสถานะของการพัฒนา นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติทำหน้าที่สองบทบาท คือ เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านการวิจัย และพัฒนาโดยนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นลำดับแรก และเป็นหน่วยงานจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยอื่น ๆ นาโนเทคได้มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ กับแปดมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย (COEs) และมีนักวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีมากกว่า 400 คน เช่นเดียวกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีชั้นนำในต่างประเทศ

ในงานนี้ทำให้เห็นว่าทั่วโลกจะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นสหวิทยาการของนาโนเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น nanomedicine, nanoelectronics และืnanomaterial รวมถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของนาโนเทคโนโลยี โอกาสในการเริ่มต้นขึ้น และปัญหาการชะลอตัวในรายผลิต นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์สำหรับอนาคตของสังคม, สิ่งแวดล้อม, จริยธรรมและประเด็นความเป็นส่วนตัวรวมทั้งผลกระทบของ นาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสงครามในอนาคต

 

 

 

 


ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701