Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

กิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดภาพ AFM

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต
ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม หรือ Atomic Force Microscope (AFM) โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกุลวดี  การอรชัย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววันทนา  เกิดนิยม  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และรองชนะเลิศอันดับ 2 มีสองรางวัล คือ ศ.ดร.สมชาย  ทองเต็ม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวสุดารัตน์  หยัดน้ำ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนสปอนเซอร์จาก บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรศักดิ์  เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโน เทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรให้กับผู้สนับสุนงานดังกล่าว พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งจัดขึ้น ณ เวทีกลาง ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ 2554 ไบเทค บางนา

กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม หรือ Atomic Force Microscope (AFM)นี้ เป็นการประกวดครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับภาพถ่ายจากกล้องชนิดนี้ ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ในความสำคัญของการพัฒนางาน ด้านนาโนเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย นักวิชาการ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั่วไปด้วย  และจะจัดกิจกรรมการประกวดนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี


รางวัลชนะเลิศ
ภาพชุด “ควาย”
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพชุด “สายใยแห่งชีวิต”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพชุด “สนสาม ยามสนธยา”
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพชุด “คาร์บอนเพชร”

 

 


ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701