Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล รับรางวัล 2010 Outstanding Person of the Year

ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล กรรมการผู้บริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ รับรางวัล 2010 Outstanding Person of the Year

ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล รับรางวัล 2010 Outstanding Person of the Year

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่  ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ซึ่งได้รับรางวัล 2010 Outstanding Person of the Year จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 455 คน  โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา

ศ. ดร. จำรัส เป็นนักวิจัยจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหนึ่งในกรรมการ ผู้บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นนักวิจัยผู้บุกเบิก โครงสร้างวัสดุนาโน (Nanostructured materials) สำหรับการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ผู้ก่อตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนพัฒนาเป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศ ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เคยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ

  1. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2541 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  2. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2545 สาขาเคมี จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  3. ได้รับการยกย่องจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เป็น "ศาสตรเมธาจารย์" สวทช.ประจำปี 2552 (2009 NSTDA Chair Professor) คนแรกของประเทศไทย

 

 


ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ สวทช

 

 

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701