Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological science)


สวทช ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกาและทีมเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบหน่วยวิจัยกลาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เนื่องในโอกาสที่ผลงานวิจัยของท่านได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological science) จากเวทีการประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 28 ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 100 ผลงาน

ผลงานวิจัย "Atomic Force Microscopy Study on the Effect of Silver particles on Staphylococcus aureus"

จุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ การที่ทีมนักวิจัยสามารถพัฒนาเทคนิคในการถ่ายภาพเซลล์แบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ได้โดยการส่องดูจากกล้องจุลทรรศน์ Atomic force microscope (AFM) เพื่อนำมาใช้ในตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของเซลล์แบคทีเรียหลังจากสัมผัสกับอนุภาคเงินนาโนในระยะเวลาต่างๆ โดยเทคนิคการถ่ายภาพที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในสาขาต่างๆได้อย่างหลากหลาย เช่น การศึกษากระบวนการตอบสนองของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่มีต่อสิ่งเร้า การวิเคราะห์และวินิจฉัยพยาธิสภาพของโรคจากการใช้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง และการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของวัสดุชีวภาพและวัสดุที่มีเนื้อนุ่ม เช่น พอลิเมอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวยังเป็นตัวอย่างหนึ่งในการบูรณาการขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้สามารถรองรับงานวิจัยและการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นสหวิทยาการได้อีกด้วย


 


ที่มา : จดหมายเหตุ สวทช

 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701