Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

นวัตกรรมถังเก็บน้ำ DOS COMBAC Nano สมาคมนาโนฯ การันตี ฉลากนาโน มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อจริง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าว “มิติใหม่นวัตกรรม ถังเก็บน้ำนาโน ปลอดเชื้อแบคทีเรีย” โดยมี รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ อุปนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทน์ ประธานฉลากนาโน ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าว ภายหลังจากสมาคมนาโนฯ ได้มอบฉลากนาโน (NanoQ) เพื่อรับรองว่า บรรจุภัณฑ์ถังเก็บน้ำ ของ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ปลอดเชื้อแบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยีอนุภาคโลหะเงินนาโน

รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ อุปนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นาโนและ มีความจำเป็นที่ต้องให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน ดังนั้น สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการฉลากนาโน (NanoQ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรับรองผลิตภัณฑ์นาโนสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบเป็นวัสดุนาโน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้นาโนเทคโนโลยีและมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ เช่น คุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และคุณสมบัติสะท้อนน้ำ โดยฉลากจะระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นาโน อาทิ คุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) คุณสมบัติสะท้อนน้ำ (Water Repellent) เป็นต้น ปัจจุบันสมาคมได้อนุมัติฉลากนาโนให้กับผลิตภัณฑ์นาโนต่างๆ ไปแล้วตั้งแต่ปี 2555 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมอบให้กับถังเก็บน้ำของบริษัท ธรรมสรณ์ฯ เป็นการรับรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นรายแรกของสมาคม นับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวเพื่อการยกระดับขีดความสามารถทางด้าน นาโนเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ ประธานฉลากนาโน (NanoQ) กล่าวว่า กว่าที่จะผ่านการรับรองฉลากนาโน (NanoQ) ของสินค้าประเภทต่างๆ ต้องมีกระบวนการ ขั้นตอน การตรวจรับรองมาตรฐานที่เข้มงวด ซึ่งผู้ประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐาน ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน จึงจะพิจารณารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในลำดับถัดไป นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจการควบคุมระบบคุณภาพ (ISO) ว่ามีขั้นตอนตามมาตรฐานการผลิตหรือไม่อย่างไร กรณีถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็จำเป็นต้องตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การตรวจสอบวัสดุสารตั้งต้น วัตถุดิบมีการจัดเก็บอย่างไรหรือเก็บแล้วมีการตกตะกอนหรือไม่ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว

ต้องนำผลิตภัณฑ์นั้นๆ มาตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ปกติทั่วไป ว่าประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย แตกต่างกันจริงหรือไม่ และผลของคุณสมบัติในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เกิดจากอนุภาคนาโนที่นำไปใส่ในผลิตภัณฑ์หรือไม่

ประธานฉลากนาโน กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญยังต้องเข้าไปดูที่โรงงานผลิต ซึ่งดูทุกขั้นตอนการผลิต ว่า มีระบบในการผลิตตามมาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งขั้นตอนในการควบคุมอนุภาคนาโน มีกระบวนการอย่างไรบ้าง ต้องมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ให้พนักงานผู้ผลิตสามารถศึกษารายละเอียดเพื่อความปลอดภัยกับตัวเอง และเพื่อควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามแม้ว่าฉลากนาโน จะไม่ได้มีกฎหมายบังคับ แต่ก็อยากให้โรงงานต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ ได้มีมาตรฐานที่ดีและผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติทางด้านนาโนเทคโนโลยีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งการที่บริษัท ธรรมสรณ์ ได้รับการรับรองฉลากนาโนในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นการให้ฉลากรับรองว่ามีเทคโนโลยีนาโนที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ด้านนายฐานวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยี DOS COMBAC Nano เป็นนวัตกรรม ที่ได้พัฒนาร่วมกัน ระหว่างบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด กับหน่วยปฎิบัติการ วิจัยอุปกรณ์รับรู้ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ พัฒนาและวิจัยร่วมกันมากว่า 5 ปี โดยได้รับทุนวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้ส่งผลทดสอบจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องอนุภาคนาโนในผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำพลาสติก ที่ถังมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นจากถังแบบเดิมที่ไม่เพียงใส่น้ำได้ แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย และสมบัติด้านการตกแต่ง เมื่อผสมอนุภาค Nano เข้าไปแล้ว จะมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำ ซึ่งเป็นอีกระดับของความปลอดภัยที่มอบให้ผู้บริโภค

นายฐานวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรีย ได้ใช้วิธีการทดสอบตามวิธี Quantitative ตาม JIS Z 2801 : 2000 ผลปรากฎว่า พลาสติกที่ มี “COMBAC Nano” สามารถยับยั้งการเกิดแบคทีเรียและการยับยั้งการแพร่กระจายได้ของเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ทำให้พิสูจน์ได้ว่าสาร “คอมแบค นาโน” ในถังน้ำ สามารถสัมผัสกับน้ำได้โดยตรง ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยต่างประเทศ และผ่านการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา ว่าปลอดภัย 100% ไม่ทำอันตรายกับเซลล์ของสัตว์ และมนุษย์แต่อย่างใดจึงมีความปลอดภัยกับทุกสิ่งมีชีวิตด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้ จึงช่วยให้ ถังเก็บน้ำปลอดแบคทีเรีย ที่ใช้ “คอมแบค นาโน” ของบริษัท ธรรมสรณ์ ผู้ผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำแบรนด์ DOS life สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีมาก ช่วยให้ผู้บริโภคใช้น้ำที่สะอาด ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพปราศจากเชื้อก่อโรคจากแบคทีเรียด้วย

 

 


ที่มา : www.nanotec.or.th

 


 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701