Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

นาโนเทค สวทช. จับมือ 7 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “International Roundtable Nanoscience and NanoTechnology” เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Liyi Shi ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนาโนศาสตร์ (NTC) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญนักวิจัยจากแต่ละประเทศ ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชี่ยงไฮ้มาแลกเปลี่ยน ความรู้งานวิจัย พร้อมรายงานความคืบหน้าและนำเสนอผลงานวิจัยที่นักวิจัยแต่ละประเทศได้ร่วมมือทำวิจัยด้วยกัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าเพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะไตรภาคีต่อไป โดยมีนักวิจัยแต่ละประเทศร่วมนำเสนอผลงาน อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศจีน สำหรับประเทศไทยนั้นมี ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน และ ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าสำหรับนาโนเทค และ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ได้ลงนามความร่วมมือในการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัย ด้านวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green NanoMaterials) (The Signing Ceremony for the Joint Research and Development Center between NanoScience and Technology Research Center, Shanghai University (NTC-SHU), The People’s Republic of China and National Nanotechnology Center (NANOTEC), Thailand) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

 


ที่มา : www.nanotec.or.th

 


 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701