Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข่าวสารสมาคม
VDO Movie
Photo Activities
  Today is
  กลับไปหน้าแรก ติดต่อสมาคม ข่าวสารสมาคม  
       
 

มจธ.ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Nano Thailand 2020การประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ. ปทุมธานี ภายในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 นี้ได้ดำเนินการสำเร็จโดยสมบูรณ์  ทางสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจึงขอขอบคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตลอดจนผู้สนับสนุนการประชุม ท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินการงานประชุมดังกล่าว จนสำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ทางสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยคุณพอ บุณยรัตพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ จึงได้รับมอบ ตราสัญญลักษณ์ Nano Thailand จาก ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  เพื่อส่งมอบให้กับ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2020 ในครั้งต่อไป ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นประมาณปลายปี 2520 ต่อไป

ทางสมาคมฯจึงขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดงานประชุมนานาชาติ Nano Thailand 2020 และขอเชิญชวนผู้ให้การสนับสนุน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อร่วมพัฒาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามวันเวลาที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบต่อไป 

 

 


สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-1176598 โทรสาร : 02-1176701