Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข้อบังคับสมาคม
หมวด1 ความทั่วไป
หมวด2 สมาชิก
หมวด3 คณะกรรมการ
หมวด4 การประชุม
หมวด5 การเงิน-ทรัพย์สิน
หมวด6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด7 บทเฉพาะกาล
 
  Today is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า “สนทท.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Nanotechnology Association of Thailand” ใช้อักษรย่อว่า “NAT

ข้อ 2 เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป Bucky ball ที่ถูกโอบล้อมด้วยธงชาติไทย โดยมีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อความว่า “สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand” อยู่ด้านล่าง โดยรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมายดังนี้
      “ Bucky ball ” หมายถึง สัญลักษณ์ของนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ของเรามากขึ้น และเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
      “ สีแดง สีน้ำเงิน ” หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ อันจะสื่อให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการช่วยผลักดันนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ และการกินดีอยู่ดี ของประชาชนชาวไทย

รูปเครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะ ดังนี้

Nanotechnology Association of Thailand

ข้อ 3 สำนักงานของสมาคม (ชั่วคราว) ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 6448150-9 โทรสาร (02) 6448191

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม
4.1 เพื่อเป็นสมาคมทางวิชาการ ไม่เกี่ยวกับการค้าและการเมือง
4.2 เพื่อพัฒนาการศึกษาทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา รวมทั้งส่งเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิชานี้
4.3 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีทุกสาขา
4.4 เพื่อส่งเสริมให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางนาโนเทคโนโลยีแก่ประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิต
4.5 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานเผยแพร่และแลกเปลี่ยน ความรู้ทางนาโนเทคโนโลยีระหว่างสมาชิก และผู้ที่สนใจทางนาโนเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
     
 

 

หมวด 1 ความทั่วไป
หมวด 2 สมาชิก
หมวด 3 คณะกรรมการ
หมวด 4 การประชุมใหญ่
หมวด 5 การเงินและทรัพย์สิน
หมวด 6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด 7 บทเฉพาะกาล



สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986