Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข้อบังคับสมาคม
หมวด1 ความทั่วไป
หมวด2 สมาชิก
หมวด3 คณะกรรมการ
หมวด4 การประชุม
หมวด5 การเงิน-ทรัพย์สิน
หมวด6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด7 บทเฉพาะกาล
 
  Today is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมวด 2 สมาชิก

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกสามัญที่ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนของสมาคม โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง 2 ท่าน และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
5.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และสนใจทางด้านนาโนเทคโนโลยี
5.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
 
- เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
- ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
- ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้อง คำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
6.2 กรณีที่เป็นนิติบุคคล
 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- มีฐานะมั่นคงพอสมควร
- ให้นำคุณสมบัติตามข้อความใน 6.1 มาบังคับใช้กับผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนิติบุคคลให้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้ไม่ เกินสามคน เพื่อปฎิบัติการในหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได้เพียงเท่าที่สมาชิกบุคคลธรรมดาจะพึงมี ในการนี้ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำแทนหรือแต่งตั้งแทนช่วงมิได้ และบุคคลเดียวกันจะเป็นผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการสมาชิกเกินหนึ่งรายมิได้

ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ
  - ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
  - ค่าบำรุงสมาคม
        กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ปีละ 200 บาท หรือ 3 ปี 500 บาท
        กรณีเป็นนิติบุคคล ปีละ 2,000 บาท หรือ 3 ปี 5,000 บาท
7.2 สมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด

ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
8.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและ สมาชิกวิสามัญของสมาคมยื่นใบสมัคร ตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียนโดยมีสมาชิก สามัญรับรองอย่างน้อย 2 คน
8.2 หากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัคร เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลง ทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญ
8.3 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของ ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณา ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

ข้อ 9 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องด้วยเหตุดังต่อไปนี้
9.1 ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
9.2 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก
9.3 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายทะเบียน และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
9.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
9.5 ขาดการชำระค่าบำรุงประจำปีในอัตราที่สมาคมกำหนด และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

ข้อ 10 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
10.1 มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารของสมาคม และเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมในอัตราสมาชิก
10.2 มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง โดยเสียค่าลงทะเบียนในอัตราสมาชิกของสมาคม
10.3 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
10.4 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
10.5 สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิในการ เลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ได้คนละ 1 คะแนนเสียง
10.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสาร และบัญชีทรัพย์สินของสมาคม โดยทำหนังสือร้องขอยื่นต่อคณะกรรมการ
10.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
10.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหน้าที่ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากสมาคมอย่างเคร่งครัด
10.9 มีหน้าที่ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
10.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม
10.11 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
     
 

 

หมวด 1 ความทั่วไป
หมวด 2 สมาชิก
หมวด 3 คณะกรรมการ
หมวด 4 การประชุมใหญ่
หมวด 5 การเงินและทรัพย์สิน
หมวด 6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด 7 บทเฉพาะกาลสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986