Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข้อบังคับสมาคม
หมวด1 ความทั่วไป
หมวด2 สมาชิก
หมวด3 คณะกรรมการ
หมวด4 การประชุม
หมวด5 การเงิน-ทรัพย์สิน
หมวด6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด7 บทเฉพาะกาล
 
  Today is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมวด 2 สมาชิก

ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารสมาคม
11.1 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ประกอบด้วยสมาชิกสามัญซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ มีจำนวนอย่าง น้อย 7 คน และอย่างมากไม่เกิน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย
 
- นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
- อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายก สมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน
- เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายก สมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
- เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
- ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
- นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
- ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการ ตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
11.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระทำด้วยวิธีการลง คะแนนลับโดยให้สมาชิกสามัญเสนอชื่อของสมาชิกสามัญ ซึ่งประสงค์จะให้เข้าสมัคร รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีสมาชิกสามัญอื่นรับรองอย่างน้อย 5 คน แล้วในที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งผู้ที่ทำหน้าที่นายกสมาคม 1 คน อุปนายก 1 และกรรมการบริหารอีกอย่างน้อย 5 คน แต่ถ้ามีผู้ใดคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายที่จะเป็นกรรมการคราวนั้นให้ที่ ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน หากปรากฎว่าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับฉลาก นอกจากนี้นายกสมาคมสามารถแต่งตั้งสมาชิกสามัญเข้ามาดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของสมาคมเพิ่มเติมได้ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 11.1 ซึ่งทั้งนี้ให้ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระไม่น้อยกว่า 30 วัน
11.3 เมื่อได้คณะกรรมการชุดใหม่แล้วให้ดำเนินการจด ทะเบียนกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยสมาคมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม เมื่อได้มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้เลขานุการมีหนังสือแจ้งรายชื่อคณะกรรมการของสมาคมให้สมาชิกทราบ และปิดประกาศรายชื่อคณะกรรมการของสมาคม ณ ที่ทำการสมาคมด้วย
ข้อ 12 คณะกรรมการของสมาคม สามารถอยู่ในตำแหน่งได้วาระละ 2 ปี นายกสมาคมอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย และเมื่อคณะกรรมการ อยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า และคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ หากตำแหน่งกรรมการสมาคมต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 13 กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระเนื่องด้วยเหตุดังต่อไปนี้
13.1 ตาย
13.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
13.3 ขาดจากสมาชิกภาพของสมาคม
13.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
ข้อ 14 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
14.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับและมติของที่ประชุม
14.2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
14.3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรือกรรมการใน ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือกรรมการในตำแหน่ง อื่นๆ จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
14.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
14.5 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
14.6 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
14.7 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดที่ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
14.8 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้อง และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
14.9 จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
14.10 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
ข้อ 15 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ในการประชุม หากนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
     
 

 

หมวด 1 ความทั่วไป
หมวด 2 สมาชิก
หมวด 3 คณะกรรมการ
หมวด 4 การประชุมใหญ่
หมวด 5 การเงินและทรัพย์สิน
หมวด 6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด 7 บทเฉพาะกาลสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986