Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข้อบังคับสมาคม
หมวด1 ความทั่วไป
หมวด2 สมาชิก
หมวด3 คณะกรรมการ
หมวด4 การประชุม
หมวด5 การเงิน-ทรัพย์สิน
หมวด6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด7 บทเฉพาะกาล
 
  Today is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมวด 2 สมาชิก

ข้อ 16 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
16.1 ประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 
- แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
- แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
- เลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการ เมื่อครบกำหนดวาระ
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
16.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ ซึ่งให้จัดขึ้นเมื่อมีเหตุที่คณะกรรมการมีมติสมควร หรือมีสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดที่ทำหนังสือร้องขอต่อเลขานุการ
ข้อ 17 การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน ให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 18 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหม่และให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก
ข้อ 19 การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด       ในการประชุมใหญ่ของสมาคม หากนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
     
 

 

หมวด 1 ความทั่วไป
หมวด 2 สมาชิก
หมวด 3 คณะกรรมการ
หมวด 4 การประชุมใหญ่
หมวด 5 การเงินและทรัพย์สิน
หมวด 6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด 7 บทเฉพาะกาลสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986