Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข้อบังคับสมาคม
หมวด1 ความทั่วไป
หมวด2 สมาชิก
หมวด3 คณะกรรมการ
หมวด4 การประชุม
หมวด5 การเงิน-ทรัพย์สิน
หมวด6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด7 บทเฉพาะกาล
 
  Today is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมวด 2 สมาชิก

ข้อ 20 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นำฝากไว้ใน ธนาคารใดธนาคารหนึ่งตามแต่คณะกรรมการจะ เห็นสมควร
ข้อ 21 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือ ผู้ทำการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิกหรือ เลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้ ซึ่งนายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคม
ข้อ 22 เหรัญญิก มีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้ จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให้
ข้อ 23 เหรัญญิก จะต้องทำหน้าที่ควบคุมการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทน ร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทำการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 24 ผู้สอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่จะเรียกเอกสาร ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากเหรัญญิก และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ ซึ่งจะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยที่คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
     
 

 

หมวด 1 ความทั่วไป
หมวด 2 สมาชิก
หมวด 3 คณะกรรมการ
หมวด 4 การประชุมใหญ่
หมวด 5 การเงินและทรัพย์สิน
หมวด 6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด 7 บทเฉพาะกาลสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986