Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข้อบังคับสมาคม
หมวด1 ความทั่วไป
หมวด2 สมาชิก
หมวด3 คณะกรรมการ
หมวด4 การประชุม
หมวด5 การเงิน-ทรัพย์สิน
หมวด6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด7 บทเฉพาะกาล
 
  Today is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมวด 2 สมาชิก

ข้อ 25 ข้อบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 10 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 26 การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย ซึ่งมติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 27 เมื่อสมาคมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ แห่งหนึ่งแห่งใด หรือหลายแห่งตามมติของที่ประชุมใหญ่

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
     
 

 

หมวด 1 ความทั่วไป
หมวด 2 สมาชิก
หมวด 3 คณะกรรมการ
หมวด 4 การประชุมใหญ่
หมวด 5 การเงินและทรัพย์สิน
หมวด 6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด 7 บทเฉพาะกาลสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986