Nanotechnology Association of Thailand  
  เกี่ยวกับสมาคมกฏระเบียบสมาชิกฉลากนาโน (NanoQ)NanoThailandข่าวสารสมาคมศูนย์เครือข่ายติดต่อ Thai Language | English Language
 
ข้อบังคับสมาคม
หมวด1 ความทั่วไป
หมวด2 สมาชิก
หมวด3 คณะกรรมการ
หมวด4 การประชุม
หมวด5 การเงิน-ทรัพย์สิน
หมวด6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด7 บทเฉพาะกาล
 
  Today is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมวด 2 สมาชิก

ข้อ 28 ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาต ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ 29 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมทั้งหมด เป็นสมาชิกสามัญ
ข้อ 30 คณะกรรมการชุดแรก ให้คณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือกตั้ง ประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม

 

 

 

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Nanotechnology Association of Thailand

 

 
     
 

 

หมวด 1 ความทั่วไป
หมวด 2 สมาชิก
หมวด 3 คณะกรรมการ
หมวด 4 การประชุมใหญ่
หมวด 5 การเงินและทรัพย์สิน
หมวด 6 การเปลี่ยนแปลง
หมวด 7 บทเฉพาะกาลสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nanotechnology Association of Thailand


สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-5646996 โทรสาร : 02-5646986