HomeNano Association Newsการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


(4 พฤศจิกายน 2565) ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ กรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีประเทศไทย, นางสาวเบญญาภา สุวรรณ์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
และดร. เวฬุรีย์ ทองคำ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อรับรองรายงานกิจการและผลการดำเนินงาน ให้แก่สภาสมาคมฯ ปัจจุบันสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  มีสมาชิกจำนวน 39 สมาคม
ซึ่งสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาสมาคมนับตั้งแต่ปี 2560