Wednesday, August 17, 2022
HomeNano Association Newsนาโนเทค ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยในการประชุมสัมมนาเรื่อง “International Roundtable Nanoscience and NanoTechnology”

นาโนเทค ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยในการประชุมสัมมนาเรื่อง “International Roundtable Nanoscience and NanoTechnology”

ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย   รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “International Roundtable Nanoscience and NanoTechnology” เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Liyi Shi ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนาโนศาสตร์ (NTC) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญนักวิจัยจากแต่ละประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชี่ยงไฮ้มาแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัย พร้อมรายงานความคืบหน้าและนำเสนอผลงานวิจัยที่นักวิจัยแต่ละประเทศได้ร่วมมือทำวิจัยด้วยกัน   เพื่อติดตามความก้าวหน้าเพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะไตรภาคีต่อไป โดยมีนักวิจัยแต่ละประเทศร่วมนำเสนอผลงาน อาทิ   ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และประเทศจีน   สำหรับประเทศไทยนั้นมี ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน และ ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า

สำหรับนาโนเทค และ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ได้ลงนามความร่วมมือในการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green NanoMaterials) (The Signing Ceremony for the Joint Research and Development Center between NanoScience and Technology Research Center, Shanghai University (NTC-SHU), The People’s Republic of China and National Nanotechnology Center (NANOTEC), Thailand)  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments