คณะกรรมการบริหารสมาคม

ประจำปี 2565-2567

นางสาววรรณี ฉินศิริกุล

นายกสมาคม

นายสุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์

อุปนายก

นายพอ บุณยรัตพันธุ์

อุปนายก

นายพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล

อุปนายก

นายเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์

กรรมการ

นางสาวภาวดี อังค์วัฒนะ

กรรมการ

นายวิญญู แสงทอง

กรรมการ

นายธนากร โอสถจันทร์

กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวเบญญาภา สุวรรณ์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายรามจิตติ อินทรประเสริฐ

กรรมการและปฏิคม

นายพงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวเวฬุรีย์ ทองคำ

กรรมการและเลขานุการ