Wednesday, August 17, 2022
HomeNano Association Newsก.วิทย์ สวทช. ผนึก ก.อุตฯ กำหนดใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 6 ฉบับ สู่มาตรฐานสากล

ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ก.อุตฯ กำหนดใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 6 ฉบับ สู่มาตรฐานสากล

(6 ก.ค.59) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีเสวนา เรื่อง: มอก.2691 สำคัญกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไทยอย่างไร” 

โดยมี ดร.อำพันธ์ ชมภูพงศ์ ผู้แทน สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ. ศูนย์นาโนเทค ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และดร.ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล นักวิจัยศูนย์นาโนเทค ร่วมเสวนา นอกจากนี้มีผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมรับฟังมาตรฐาน มอก. 2691 ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีนาโน มาใช้ในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ภายหลังจากที่ สมอ. และศูนย์นาโนเทค สวทช. ร่วมกันจัดทำและกำหนดมาตรฐาน การใช้วัสดุนาโนเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง: กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี มอก. 2691 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ประกาศมาตรฐาน มอก. 2691 ใช้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ จากทั้งหมด 7 ฉบับ เพื่อสร้างมาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2691 ซึ่งช่วยให้ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนใช้เป็นแนวทางในการผลิต การจัดเก็บ และจัดการวัสดุนาโน ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลต่อไป

สำหรับรายละเอียดของ มอก. 2691 นั้น ได้กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับวัสดุเฉพาะของวัสดุนาโน เช่น รูปร่าง ขนาด พื้นที่ผิว องค์ประกอบต่าง ซึ่งมาตรฐานจะบอกข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิต ควบคุมคุณภาพของวัสดุนาโน ให้ทุกรอบการผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบผลิตภัณฑ์นาโน ระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้และผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วมาตรฐานดังกล่าว ยังมีแนวทางเพื่อกำหนดการควบคุมและผลิตวัสดุนาโน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรมได้ อาทิ การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ เคมี และการใช้วัสดุนาโน การจัดการวัสดุนาโนและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวทางในมาตรฐานดังกล่าวแนะนำอย่างชัดเจนและพร้อมให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สู่สาธารณชน

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments