Homeฉลากนาโนความเป็นมาโครงการ

ความเป็นมาโครงการ


ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างทุ่มเทงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนและผลิตภัณฑ์ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆได้มีการผลิตและใช้วัสดุนาโนในกระบวนการผลิต รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์นาโนทยอยออกสู่ตลาดผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีการกล่าวอ้างคุณสมบัติต่าง ๆ โดยที่ผู้บริโภคโดยทั่วไป อาจจะต้องการความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ ต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโนดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติตามคำกล่าวอ้างหรือไม่

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระที่มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทั้งในภาควิชาการและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานและให้บริการแก้ปัญหา/พัฒนาอุตสาหกรรม อันจะช่วยก่อเกิดความเชื่อมโยงของภาควิชาการและ ภาคอุตสาหกรรมในวงการนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยให้กว้างขวางมากขึ้น

จึงได้จัดทำ โครงการฉลากนาโน (NanoQ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ฉลาก รับรองผลิตภัณฑ์นาโนสำเร็จรูปพร้อมใช้ที่มีส่วนประกอบเป็นวัสดุนาโน และมีคุณสมบัติตรงตามฉลากที่ได้แสดงไว้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการตระหนักถึงจริยธรรมในการทำธุรกิจและ แสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและยกระดับความน่าเชื่อถือในการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน โดยผลิตภัณฑ์นาโนที่ได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสมาคมฯแล้ว จะได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสมบัติและ มีความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์นาโนดังกล่าวนั้นต่อไป

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการ ฉลากนาโน (NanoQ) ของสมาคมฯ ได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบในมหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในด้านการสร้างความตระหนักในความสำคัญของนาโนเทคโนโลยี ในการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์นาโน ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ตลอดจนเป็นการ สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอสิทธิในการใช้ฉลากนาโน (NanoQ), หรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยที่เกียวกับฉลากนาโน (NanoQ)สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 0 2564 6996 โทรสาร 0 2564 6986