สารจากนายกสมาคม

ดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่ในวาระนี้

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เป็นหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานของรัฐรวมถึงมหาวิทยาลัยไปยังภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ภาคเอกชนสามารถนำองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมของประเทศได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

นับแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์วิกฤตที่รุนแรงจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สมาคมฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมของสมาคมให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหากจะกล่าวถึงบทบาทของนาโนเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะภายหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก นาโนเทคโนโลยีได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในด้านการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมถึงการแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน เคมี ชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ ตัวอย่างหนึ่งที่โดดเด่น เช่น นาโนเทคโนโลยีเป็นประโยชน์ต่อวัคซีนสมัยใหม่ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ได้ประยุกต์ใช้วัสดุนาโนที่เหมาะต่อการนำส่งแอนติเจนและเป็นการเลียนแบบโครงสร้างของไวรัส ซึ่งวัคซีนตัวแรกที่เปิดตัวในการทดลองทางคลินิก คือ วัคซีน mRNA จะเห็นได้ว่านาโนเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น วัสดุใหม่ที่เป็นผลดีต่อวงการวิทยาศาสตร์และนำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เป็นอย่างดีเสมอมาและจะมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจหลักของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำนาโนเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมสืบไป

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล