Homeกิจกรรมสมาคมงานประชุม NanoThailandการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018)

การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018)

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจัดงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ครั้งที่ 6 (NanoThailand 2018) ในหัวข้อ “From Frontier Research to Innovation and Commercialization” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถช่วยให้ประเทศสร้างรายได้จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ มีบทบาทสำคัญ 2 ประการ คือ บทบาทในด้านวิชาการและบทบาทด้านสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในด้านวิชาการ สมาคมฯ ได้จัดงานการประชุมวิชาการและงานนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรืองาน NanoThailand ทุกสองปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการประชุมฯในปีนี้ เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 6 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและนาโนเทค สวทช. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ NanoThailand 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยและ นักวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการนำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีที่ประยุกต์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย ตลอดจนการแสดงสินค้าและบริการด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้มีการรวบรวมผลงานที่น่าสนใจจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 เรื่อง เน้นการบูรณาการนาโนเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น ด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ด้านอาหารการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านเซ็นเซอร์และการตรวจวิเคราะห์ และด้านพลังงาน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยและนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดงผลงานของ ศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีทั้ง 11 เครือข่าย

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแนวคิด “โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี”(BCG) ซึ่งมาจากคำว่า “Bio-Circular-Green Economy” อันเป็นทิศทางที่ประเทศกำลังมุ่งไปเพื่อสนับสนุนหลักการ SDG (Sustainable Development Goal) ที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติให้เป็นเป้าหมายสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โมเดล BCG นี้จะช่วยเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น จากการหลอมรวมแนวคิดด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเข้าด้วยกัน สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง ในด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพและการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก หากสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตดั้งเดิมถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ซึ่งนาโนเทค สวทช. ได้มีการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ “บีซีจี” และได้นำมาจัดแสดงในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย

“สำหรับบทบาทของนาโนเทคในงาน NanoThailand 2018 ในปีนี้ มีส่วนช่วยในการสนับสนุนงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น การเชิญวิทยากรชั้นนำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การร่วมมือกับศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้าน นาโนเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจงานด้านนาโนเทคโนโลยีมาร่วมในงาน พร้อมกันนี้เนื่องจากในปี 2561 เป็นปีครบรอบการก่อตั้งศูนย์ปีที่ 15 นาโนเทค จึงได้มีการจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับงาน NanoThailand 2018 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นกิจกรรมพิเศษที่ได้รวบรวมผลงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในเชิงของผลงานด้านการวิจัย การพัฒนากำลังคน และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่ได้คัดสรรมาแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ภายใต้ชื่อ “โครงการนาโนเทค 15 ปี 15 Best Things” โดยจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการแสดงผลงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสัมมนาหัวข้อพิเศษจากภาคเอกชนชั้นนำ รวมไปถึงการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยของนาโนเทคให้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย”

ตัวอย่างไฮไลท์ผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จัดแสดงในงาน อาทิ ผลงานจากทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. นำเสนอการพัฒนาเส้นใยสำหรับสิ่งทอจากพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ซึ่งเป็นงานวิจัยระหว่างนาโนเทคและบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นรูปสิ่งทอจากเม็ด Bio PBS ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม / ผลงานเทคโนโลยีไมโครนีดเดิ้ลเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอแถบตรวจวัดชนิดของไออนโลหะด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ นวัตกรรมเม็ดบีดกักเก็บจุลินทรีย์และสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชและผลผลิตทางการเกษตร แคปซูลบรรจุน้ำมันหอมระเหยที่หุ้มด้วยเปลือกจากสารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาล เทคโนโลยีการกรองด้วยเมมเบรนสำหรับการผลิตน้ำประปาและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และเจลไบโอโซลลูโลสจากแบคทีเรียที่สามารถพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

ในงานแถลงข่าวนี้ ยังมี การจัดเสวนาเรื่อง “From Frontier Research to Innovation and Commercialization” โดยมีวิทยากร ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด และคุณพอ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการบริหาร สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา โดยมีคุณพงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นพิธีกร เพื่อร่วมส่งเสริมให้มีการประชุมวิชาการ จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี  เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม  อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 นี้ จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในเชิงการวิจัยและพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ จากการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สมาคมนาโนเทคโนโลยีฯ รวมไปถึงนาโนเทค สวทช. ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยและ สร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ในการนำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วย วทน. สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศต่อไป ติดตามรายละเอียดการจัดประชุมนาโนไทยแลนด์ครั้งที่ 6 เพิ่มเติม

ได้ที่ www.nano-thailand.com

ข้อมูลโดย : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.