Homeกิจกรรมสมาคมงานประชุม NanoThailandมทส. ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและ NANOTEC จัดงาน NanoThailand 2016

มทส. ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและ NANOTEC จัดงาน NanoThailand 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (NanoThailand 2016)  ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้หัวข้อ “นาโนเทคโนโลยี ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรม  ด้านวัสดุศาสตร์ และด้านนาโนเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปสู่การประยุกต์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบแสดงมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์นาโนให้กับผู้ประกอบการ โดยมี
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ NANOTEC ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นพระราชาที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวไทย และได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ก่อนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 336 คน จาก 15 ประเทศ ในงานประชุมมีการบรรยายโดยผู้บรรยายพิเศษ 5 คน และผู้บรรยายรับเชิญ 63 คน มีการนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 73 เรื่อง และนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 96 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งจากในและต่างประเทศที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ได้แก่ 

        Prof. Michael Coey จากมหาวิทยาลัย Dublin ประเทศไอร์แลนด์ บรรยายเรื่อง Magnetism at the nanoscale; Some puzzles and surprises

        Prof. Harald Krug จาก EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บรรยายเรื่อง What can we learn from the nanotoxicology publications?

        Prof. Yoshiyuki Kawazoe จากมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น บรรยายเรื่อง How to predict new nano-structured materials with confidence? – Theoretical study on task specific ionic liquid for metal extraction from garbage caused by Tsunami

        Prof. Erik Reimhult จากมหาวิทยาลัย Natural Resources and Life Sciences ประเทศออสเตรีย บรรยายเรื่อง Functional and responsive core-shell nanoparticle assembly at oil and liquid interfaces

        และ Prof. Albert Schulte จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายเรื่อง Nano-needles, nano-conduits, nano-biocatalysts and nano-biopores on powerful tiny tools for atomic/molecular resolution surface inspections and effective nanoscopic facilitators of electroanalysis, bacterial cell survival and antibiotic design

        ทางด้าน ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ NANOTEC กล่าวว่าความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะที่นาโนเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้น ความห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ได้กลายเป็นประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความปลอดภัยและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีจึงน่าจะเกิดมีขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ NANOTEC ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกำลังผลักดันการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบ หรือที่เรียกว่า NanoQ ให้มีการใช้ในผลิตภัณฑ์มากกลุ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่