HomeกิจกรรมสมาคมNanoQโครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ) และที่ปรึกษาโครงการฯขึ้น โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ูและ/หรือผู้แทนจาก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

หน้าที่คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ)

 1. กำกับ ดูแล ติดตาม และส่งเสริมการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 2. สร้างความถูกต้อง ความเชื่อมั่นของการใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำมาตรฐานฉลากนาโน (NanoQ) ตามความเหมาะสม
 4. รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการประชุม

โครงสร้างคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ) ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินงานโครงการฉลากนาโน (NanoQ) ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. คณะอนุกรรมการเทคนิค
 2. คณะอนุกรรมการร่างข้อกำหนด
 3. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้เครื่องหมายรับรอง

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการเทคนิค

 1. ตรวจสอบ ประสานงาน และแนะนำการทำงานของห้องปฎิบัติงานต่างๆ
 2. ช่วยคณะอนุกรรมการร่างข้อกำหนดในการร่างเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการ
 3. แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่ม โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการ
 4. ประสานงานและร่วมดำเนินการกับคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการร่างข้อกำหนด

 1. ร่างข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ และสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
 2. ทบทวนข้อกำหนดที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ใช้ปฏิบัติงานจริงและมีความทันสมัย
 3. แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมตามที่คณะอนุกรรมการเห็นควร
 4. ประสานงานและร่วมดำเนินการกับคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และติดตามการใช้เครื่องหมายรับรอง

 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ฉลากนาโน (NanoQ)
 2. ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักและนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากนาโน (NanoQ)
 3. ติดต่อประสานงานกับภาคธุรกิจเพื่อวางนโยบายในการกำหนด การให้ฉลากนาโน (NanoQ)
 4. กำหนดแผนงานในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ฉลากนาโน (NanoQ)
 5. ติดตามการใช้ฉลากให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามร่วมกัน
 6. การสำรวจตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
 7. แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่ม โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการฯ
 8. ประสานงานและร่วมดำเนินการกับคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย