Homeสมาชิกขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

 1. ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้าเป็นสมาชิกวิสามัญและสมาชิกสามัญของสมาคมสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ดังนี้
  ใบสมัครสมาชิกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.pdf
 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครสมาชิก พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามด้านล่าง และส่ง อีเมล์กลับมาที่ info@nanoassociation.or.th หรือ แฟกซ์เอกสารมาที่เบอร์ 02-117-6701
  • สมาชิกวิสามัญ แนบสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต/นักศึกษา
  • สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล แนบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 3. นายทะเบียนส่งอีเมล์ตอบรับ เมื่อได้รับเอกสารการสมัครของท่าน
 4. นายทะเบียนส่งอีเมล์แจ้งผล การพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผ่านธนาคารภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
 5. ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่อีเมล์ info@nanoassociation.or.th หรือทางแฟกซ์ที่เบอร์ 02-117-6701
 6. นายทะเบียนตรวจสอบการโอนเงิน และแจ้งสถานะสมาชิกภาพผ่านทางอีเมล์ โดย อายุสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่า บำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากผู้สมัคร ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกวิสามัญ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนาย ทะเบียน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญแล้ว
 7. นายทะเบียนส่งจัดส่งจดหมาย และบัตรสมาชิกให้ตามที่อยู่ตามที่ระบุทางไปรณษีย์